ลงพื้นที่ให้บริการตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่

        2 มี.ค. 63 นางแพรวนภา รวมกลาง หัวหน้า ศกศ. เขต 11 จ.นม. หน่วยบริการบ้านเหลื่อม ร่วมกับภาคีเครือข่าย อสม.ช่อระกา หมู่ 1 บ้านช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้บริการตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่ เพื่อให้บริการกับเด็กชายบัญญัติ หาญนอก บุคคลพิการซ้อน ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก การหยิบจับ ให้กับนักเรียนตลอดจนแนะนำวิธีการฝึกทักษะดังกล่าวให้กับผู้ปกครอง ณ บ้านช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา