Menu Close

วันจันทร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาพิเศษ 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอสูงเนิน ครั้งที่10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอสูงเนิน ชั้น2 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานการประชุม