Menu Close

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน อำเภอโชคชัย ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 9/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564
นางสาวนรินทร เพชรรัตน์ หัวหน้าหน่วยบริการโชคชัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน อำเภอโชคชัย ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 9/2564 เวลา 09.00 น. โดยการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Zoom Meeting ณ ที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา