Menu Close

วันศุกร์​ที่ 8 กรกฎาคม​ 2565

คณะครู บุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน ศกศ.11 นม.หน่วยบริการเขต 3 ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) สมาธิบำบัดกับการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา