Menu Close

วันศุกร์ ที่ 12 มี.ค. 2564 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. เป็นผู้กล่าวรายงาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาพิเศษและบรรยายพิเศษโดย ศกศ.11 นม. ร่วมกับ สพป.นม.เขต 2 โดยมีนางสาวดวงนภา ขาวสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ เพื่อให้ความรู้การจัดการศึกษาพิเศษ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ระบบคูปองการศึกษา ฯลฯ ให้กับครูบุคลากร รร.เรียนรวม สังกัด สพป.นม. เขต 2

วันศุกร์ ที่ 12 มี.ค. 2564 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. เป็นผู้กล่าวรายงาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาพิเศษและบรรยายพิเศษ
โดย ศกศ.11 นม. ร่วมกับ สพป.นม.เขต 2 โดยมี
นางสาวดวงนภา ขาวสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ เพื่อให้ความรู้การจัดการศึกษาพิเศษ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ระบบคูปองการศึกษา ฯลฯ ให้กับครูบุคลากร รร.เรียนรวม สังกัด สพป.นม. เขต 2 คณะวิทยากรจาก ศกศ.11 นม. นำโดย นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา รอง ผอ.ศกศ.11 นม. นางมัทนา โพธิ์กัณฑ์ ผช.ผอ.ศกศ.11 นม. นางมุกดา จ้อจันทึก หน.วิชาการภายนอก ครูบุคลากรกลุ่มงานสื่อฯ และครูบุคลากร ศกศ.11 นม. หน่วยบริการ เขต 2 ณ หอประชุมบุญหลายราตรี สนง.สพป.นม เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา