Menu Close

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
เป็นเลิศในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน