Menu Close

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีมาตรฐานการศึกษาสูง โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
เป็นเลิศในระดับประเทศและสากล