Menu Close

ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย
ความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

        18 มี.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โนจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร หน.เขต 7 ครูและบุคลากร ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น เด็กชายเสาวพัฒน์ เสาวพันธ์ นร.ศกศ.11 นม. หน่วยบริการโนนแดง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ญี่ปุ่น) ปีงบประมาณ 2563 ตัวแทนมอบโดย น.ส.ภัคธดา สุวรรณนวล ผจก.มูลนิธิฯ นายบูรณศิลป์ หาญเจริญอัศวสุข ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และ น.ส.สิริรัตน์ กุลไทย นักกายภาพบำบัดและผู้ประสานงาน ศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) โดยมี นายสุชาติ ดือเร๊ะ นายอำเภอโนนแดง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจาก เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ณ บ้านพักอาศัยผู้พิการ เลขที่ 73 หมู่ 5 บ.ดอนตะหนิน ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา