Menu Close

ศกศ. 11 นม. รับการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2564

     วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ครูบุคลากร เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี 2564 โดยมีนายไพรัช ศรีพลัง อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเองของ 3 มาตรฐาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมให้กำลังใจในการทำงานจองครูบุคลากร ณ ห้องประชุมโคราช 2 อาคารสิริวิทยาธร ศกศ. 11 นม.