Menu Close

หน่วยบริการคง นำนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส (Sensory Integration Room)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
ช่วงบ่าย : หน่วยบริการคง(เมืองคง)นำนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส (Sensory Integration Room ) กิจกรรมดังนี้

  • ฝึกทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา เรียนรู้การสัมผัสพื้นผิวในลักษณะต่างๆ ทั้งพื้นผิวเรียบ พื้นผิวขรุขระของพื้นห้อง และผิวของลูกบอล
  • การเรียนรู้เรื่องการมองแสงของไฟและการดมกลิ่น
  • การนั่งทรงตัวบนลูกบอล และการยืนทรงตัวบนเบาะ
  • นำนักเรียนรับประทานอาหารว่าง ดื่มนม
    ผลที่ได้รับ นักเรียนสามารถปฏิบัติได้โดยมีครูคอยช่วยเหลือแนะนำค่