Menu Close

ออกเยี่ยมนักเรียน เพื่อมอบหน้ากากอนามัย ข้าวสาร และนม
ให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ท่านวิมล มะลิลา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา
รองผู้อำนวยการ และบุคลากรหน่วยบริการพิมายออกเยี่ยมนักเรียน เพื่อมอบหน้ากากอนามัย ข้าวสาร และนม ให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการพิมาย