อัตลักษณ์ผู้เรียน (Identity)

“สุขภาพดี ยิ้มง่าย ทักทายเป็น”