Menu Close

วันศุกร์ ที่ 12 มี.ค. 2564 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. เป็นผู้กล่าวรายงาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาพิเศษและบรรยายพิเศษโดย ศกศ.11 นม. ร่วมกับ สพป.นม.เขต 2 โดยมีนางสาวดวงนภา ขาวสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ เพื่อให้ความรู้การจัดการศึกษาพิเศษ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ระบบคูปองการศึกษา ฯลฯ ให้กับครูบุคลากร รร.เรียนรวม สังกัด สพป.นม. เขต 2

วันศุกร์ ที่ 12 มี.ค. 256…

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายประเสริฐ จันทรรวงทวง ผู้เเทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 3 ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนายการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน ผู้นำชุมชน เเละครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จ.นม เข้าร่วม มอบ อุปกรณ์ ตามความต้องการจำเป็น เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน ศูนย์การศึกษา พิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน …

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน อำเภอโชคชัย ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 9/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน…

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันจันทร์ที่ 6 กันยนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน ขอขอบพระคุณ ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน ที่ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการ…

การประชุมประจำเดือนครูและบุคลากร ศกศ.11 นม. ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์

การประชุมประจำเดือนครูและ…

การประชุมกรรมการบริหารศูนย์ฯและหัวหน้าเขตหน่วยบริการ เขต 1–7 ประจำสัปดาห์ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และการดำเนินงานของหน่วยบริการทั้ง 33 หน่วยบริการ

การประชุมกรรมการบริหารศูน…