Menu Close

การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 6 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566ศ…

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. …

เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายจิระเดช พงษ์ประสิทธิ์

คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ …

เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน”

คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ …

เข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาค…

ประชุมประจำเดือนครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.…