เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

        2 มี.ค. 63 นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้า ศกศ. เขต 11 จ.นม. หน่วยบริการสูงเนิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมี นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาการเปรียญ วัดท่าโป่ง หมู่ 5 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา