เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัํยมศึกษา/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

3 มี.ค. 63 นางสาวรังสิยา ศรีมหันต์ หัวหน้า ศกศ.11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการชุมพวง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัํยมศึกษา/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอชุมพวง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราสีมา