Menu Close

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางจตุรพร เฉลยศาสตร์ หัวหน้าหน่วยบริการสีคิ้ว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”