เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

        2 มี.ค. 63 นางสาวพัฐชรีย์พร กรีติศิริพงษ์ หัวหน้า ศกศ. เขต 11 จ.นม หน่วยบริการปักธงชัย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 โดยมี นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธานการประชุม นางสาวพัฐชรีย์พร กรีติศิริพงษ์ หัวหน้า ศกศ. เขต 11 จ.นม หน่วยบริการปักธงชัย ได้ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ ศกศ. เขต 11 จ.นม. หน่วยบริการปักธงชัย การรับสมัครนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการให้บริการนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ หอประชุมอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา