เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำนันและผูบริหารสถานศึกษา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2563

        3 มี.ค. 63 นายญาธิป ตังนิธภัทร หัวหน้า ศกศ.11 จ.นครราชสีมา สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว ได้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผูบริหารสถานศึกษา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายชัยวัฒน์ เหล็กจันอัด ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอสีคิ้ว ชั้น 2