Menu Close
  • 3 ก.ย.63 ครู บุคลากรหน่วยบริการเขต 3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนในหน่วยบริการปักธงชัย โดยมี ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ รองผู้อำนวยการ ศกศ.11 จ.นม. เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.เฉลิมยศ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
  • นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร ร่วมกันศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน และการพัฒนานักเรียนที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมเกียรติยศ 100 ปี รร.ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
  • นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร เข้าศึกษา เรียนรู้บริบทการทำงานในที่ว่าการอำเภอปักธงชัย งานทะเบียน และการทำบัตรประชาชน พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอปักธงชัย
  • นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ฝูงบินต่ำ ฟาร์มจิ้งหรีดปักธงชัย โดยมีวิทยากร  น.ส.พิมพ์วลัญช์ พรมดี  ให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์จิ้งหรีด การเจริญเติบโตของจิ้งหรีด การทอดจิ้งหรีด และได้ชิมรสชาติจิ้งหรีดทอด
  • นักเรียนทำใบงานติดแปะภาพ นายอำเภอของฉัน และระบายสีภาพจิ้งหรีด ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์