Menu Close

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Line Meeting

4 ส.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และหัวหน้าเขตหน่วยบริการ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Line Meeting โดยมีการแจ้งนโยบายจากผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร และหัวหน้าเขตหน่วยบริการในเรื่องต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน การจัดอาหารแห้งให้ครอบครัวนักเรียนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก และบทเรียนออนไลน์ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด การสร้างความตระหนักความปลอดภัยของครอบครัวนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการดำเนินงานของหน่วยบริการต่าง ๆ ทั้ง 33 หน่วยบริการ ในจังหวัดนครราชสีมา ส่งสัญญาณถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องสมุด อาคารสิริวิทยาทร ศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา