Menu Close

นำเสนอระบบสารสนเทศแผนที่บ้านนักเรียน(ระบบปักหมุด)
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา
โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 2564

6 ส.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ครูและบุคลากร นำเสนอระบบสารสนเทศแผนที่บ้านนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา (ระบบปักหมุด) โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Program)สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยการนำเสนอการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กร ตามกรอบการประเมินองค์กรนวัตกรรม 8 มิติ 3 ระดับ Competitive Advantage นำเสนอผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเสมา อาคารสิริวิทยาทร ศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา