Menu Close

เข้าสำรวจที่ดินที่อยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 21
เพื่อใช้จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดนครราชสีมา

        10 ส.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ. 11 นม. ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ รอง ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยครูและบุคลากร ร่วมกับ พ.อ.สุรวิศว์ จันทะพันธุ์ หก.กกบ. มทบ. 21 และคณะ เข้าสำรวจที่ดินที่อยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 21 เพื่อใช้จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดนครราชสีมา สนองนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสและเด็กยากจนในจังหวัดนครราชสีมา ณ อ.เมือง และ อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา