Menu Close

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

12 กรกฎาคม 2565
       ครู บุคลากรและนักเรียนหน่วยบริการ เขต 1 ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดคลองส่งน้ำ อำเภอเมือง และวัดถนนถั่ว  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา