Menu Close

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

        22 ก.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศษดีเด่น รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลคุรุสดุดี โดยเป็นคณะกรรมคัดเลือกร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และมีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการคัดเลือก ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13