Menu Close

รับการประเมินคุณภาพภายนอก การตรวจเยี่ยม Online ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

        23 ก.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ครูและบุคลากร รับการประเมินคุณภาพภายนอก การตรวจเยี่ยม Online ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ประธานกรรมการ นายสุพล บุญธรรม กรรมการ และนางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง กรรมการและเลขานุการ ร่วมการประเมิน 3 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา