Menu Close

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริ…

ประชุมประจำเดือนครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

ประชุมประจำเดือนครูและบุค…

ศกศ. 11 นม. จัดพิธีเแลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ศกศ. 11 นม. จัดพิธีเแลิมพ…

กิจกรรม “ศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ” การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

กิจกรรม “ศูนย์คุณธรรม สวด…

รอง ผอ.ศกศ.11 นม. นำผู้ปกครองและนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2565 รายได้จากการจำหน่ายผ้ารำสดุดีท้าวสุรนารี

รอง ผอ.ศกศ.11 นม. นำผู้ปก…

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ศกศ.11 นม. ร่วมถวายเทียนพรรษา และสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผ…

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ศกศ.11 นม. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาธิบำบัดกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผ…