Menu Close

การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิดิโอไลน์ การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล…

นำเสนอระบบสารสนเทศแผนที่บ้านนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา (ระบบปักหมุด) โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 2564

นำเสนอระบบสารสนเทศแผนที่บ…

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

กิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนั…