Menu Close

หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโนนสูง แห่งใหม่

หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย…

การประชุมประจำเดือน ครูและบุคลากร ศกศ.11 นม. ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์

การประชุมประจำเดือนครูและ…

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมก…

รับการประเมินคุณภาพภายนอก การตรวจเยี่ยม Online ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

รับการประเมินคุณภาพภายนอก…

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้า…

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือที่ได้พลีชีพเพื่อชาติต่อสู้กับอริราชศัตรู

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ…

กิจกรรมรับมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค.63 โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)

กิจกรรมรับมอบเก้าอี้ล้อเข…

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัํยมศึกษา/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน…