Menu Close
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยกา…

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ด.ญ.กัญญารัตน์ หอมกระโทก พิการทางสติปัญญา ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง อาศัยอยู่กับ 2 ตา ยาย

ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ด.ญ.กั…