Menu Close

กิจกรรม “ศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ” การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

กิจกรรม “ศูนย์คุณธรรม สวด…

รอง ผอ.ศกศ.11 นม. นำผู้ปกครองและนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2565 รายได้จากการจำหน่ายผ้ารำสดุดีท้าวสุรนารี

รอง ผอ.ศกศ.11 นม. นำผู้ปก…

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ศกศ.11 นม. ร่วมถวายเทียนพรรษา และสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผ…

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ศกศ.11 นม. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาธิบำบัดกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผ…

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมน…