Menu Close

การประชุมประจำเดือนครูและบุคลากร ศกศ.11 นม. ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์

การประชุมประจำเดือนครูและ…

การประชุมกรรมการบริหารศูนย์ฯและหัวหน้าเขตหน่วยบริการ เขต 1–7 ประจำสัปดาห์ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และการดำเนินงานของหน่วยบริการทั้ง 33 หน่วยบริการ

การประชุมกรรมการบริหารศูน…

ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนค…

เข้าสำรวจที่ดินที่อยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 21 เพื่อใช้จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดนครราชสีมา

เข้าสำรวจที่ดินที่อยู่ในค…

การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิดิโอไลน์ การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล…

นำเสนอระบบสารสนเทศแผนที่บ้านนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา (ระบบปักหมุด) โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 2564

นำเสนอระบบสารสนเทศแผนที่บ…

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

กิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนั…

หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโนนสูง แห่งใหม่

หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย…