Menu Close

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเจ้าหน้าที่บุคลากรกลุ่มเครือข่ายวิชาการและยาเสพติดและผู้เข้าร่วมโครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนโคราช Smart 4.0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเจ…

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สศศ. ในระยะเวลา 1 ปี

ประชุมคณะกรรมการประเมินผล…

ต้อนรับ น.อ.หญิง พันธ์นิดา ณ ลำปาง รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบปัจจัยพื้นฐานเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ต้อนรับ น.อ.หญิง พันธ์นิด…

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยรับตรวจราชการ การติดตามผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งปม. 2562

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม…

ต้อนรับ ดร.สันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นและ นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสะสวย สพป.นม.เขต 4

ต้อนรับ ดร.สันติ ฤาไชย ผู…

ร่วมการประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562

ร่วมการประชุมมอบนโยบายการ…

ต้อนรับ นาวาอากาศเอกจักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1และคณะฯ เยี่ยมชม การทำงานให้กำลังคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน

ต้อนรับ นาวาอากาศเอกจักรก…