Menu Close

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน …

ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และครูบุคลากรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน …

ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และครูบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ…

ผอ.ศกศ. 11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และทีมนักสหวิชาชีพ จัดประชุมสรุปผลการเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาล

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนาย…

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ…