Menu Close

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมน…

ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และครูบุคลากรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ

ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณ…

ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และครูบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณ…

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมน…