Menu Close

คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เจตการศึกษา 11 ร่วมทำกิจกรรม “มหกรรมออกกำลังกาย โคราชเมืองกีฬาประจำปี 2565”

คณะครู และบุคลากร ศูนย์กา…

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมน…

ผอ.พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ศกศ.11 นม. ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนของศกศ.11 นม. หน่วยบริการปักธงชัย

ผอ.พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร…

การจัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่สำหรับครอบครัวเด็กพิการ หรือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

การจัดอบรมโครงการส่งเสริม…

ศกศ.11 นม. จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระชนมายุพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ศกศ.11 นม. จัดพิธีเฉลิมพร…

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมน…