Menu Close

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมน…

คณะครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่เนื่องใน “วันวิสาขบูชา”

คณะครูบุคลากร ผู้ปกครองแล…

คณะครูและบุคลากรนำนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอายุ 5-12 ปี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer (ฝาส้ม)

คณะครูบุคลากรนำนักเรียนที…