Menu Close

คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เจตการศึกษา 11 ร่วมทำกิจกรรม “มหกรรมออกกำลังกาย โคราชเมืองกีฬาประจำปี 2565”

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ…

กิจกรรมศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน …

ผอ.พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ศกศ.11 นม. ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนของศกศ.11 นม. หน่วยบริการปักธงชัย

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน…

การจัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่สำหรับครอบครัวเด็กพิการ หรือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.…

ศกศ.11 นม. จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระชนมายุพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน…