Menu Close

ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน

31 ส.ค. 64 ศกศ.11 จ.นครรา…

เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผูบริหารสถานศึกษา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2563

เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่ว…

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน…