Menu Close

การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 6 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566ศ…

เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายจิระเดช พงษ์ประสิทธิ์

คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ …

เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน”

คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ …

เข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาค…

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการเขต 6 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนการเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

คณะครูและบุคลากรทางการศึก…

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการเขต 6 รับการนิเทศ กำกับติดตามงานฯ

คณะครูและบุคลากรทางการศึก…

คณะครู หน่วยบริการคง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกา…