Menu Close

คณะครู หน่วยบริการคง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกา…

นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน …

บุคลากรหน่วยบริการคง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2…

ครูและบุคลากรหน่วยบริการคง และหน่วยบริการคง(ตาจั่น) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม …

นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคง นางสาวสุนิสา ถิ่นพุดซา หัวหน้าหน่วยบริการคง(ตาจั่น) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ…

นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน …

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการคง(ตาจั่น) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะหัตถกรรมประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การ…

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการคง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะหัตถกรรมประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การ…

นายอารัมภ์ ปลั่งกลาง นักกายภาพบำบัด นายอาคมณ์ พันธุ์สง่า แพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ให้บริการและให้คำปรึกษานักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

วันที่ 18 สิงหาคม 2565นาย…