Menu Close

นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคง นางสาวสุนิสา ถิ่นพุดซา หัวหน้าหน่วยบริการคง(ตาจั่น) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ…

นางสาวศิริพร เจิมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนาง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและ กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 256…

คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 6 ร่วมการประชุมประจำเดือน กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากกร และร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ รองผู้อำนวยการฯ

คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ …

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยบริการบัวใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวม

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 25…

นายวิกสิต เลิศไธสง หัวหน้าหน่วยบริการสีดา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสีดา

นายวิกสิต เลิศไธสง หัวหน้…

นางสาวศิริพร เจิมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนางเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและ กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน…

นายอภิทักษ์ ขอเสริมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน…

นางสาวเกษร บุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน …

นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน …

นางแพรวนภา รวมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบ้านเหลื่อม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่9/2565 ณ หอประชุมอำเภอบ้านเหลื่อม

วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.…