Menu Close

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยบริการบัวใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวม

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 25…

นายวิกสิต เลิศไธสง หัวหน้าหน่วยบริการสีดา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสีดา

นายวิกสิต เลิศไธสง หัวหน้…

นางสาวศิริพร เจิมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนางเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและ กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน…

นายอภิทักษ์ ขอเสริมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน…

นางสาวเกษร บุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน …

นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน …

นางแพรวนภา รวมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบ้านเหลื่อม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่9/2565 ณ หอประชุมอำเภอบ้านเหลื่อม

วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.…

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสีดา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะหัตถกรรมประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การ…

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการบ้านเหลื่อม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะหัตถกรรมประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การ…

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการบัวลาย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะหัตถกรรมประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การ…