Menu Close

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการแก้งสนามนาง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะหัตถกรรมประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การ…

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการคง(ตาจั่น) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะหัตถกรรมประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การ…

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการบัวใหญ่ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะหัตถกรรมประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การ…

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการคง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะหัตถกรรมประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การ…

นายอารัมภ์ ปลั่งกลาง นักกายภาพบำบัด นายอาคมณ์ พันธุ์สง่า แพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ให้บริการและให้คำปรึกษานักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

วันที่ 18 สิงหาคม 2565นาย…

ศูนย์ฯ หน่วยบริการคง นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากรทางการศึก…

ศูนย์ฯ หน่วยบริการคง(ตาจั่น) นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากรทางการศึก…

ศูนย์ฯ หน่วยบริการบ้านเหลื่อม นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากรทางการศึก…

ศูนย์ฯ หน่วยบริการแก้งสนามนาง นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากรทางการศึก…