Menu Close

ออกเยี่ยมนักเรียน เพื่อมอบหน้ากากอนามัย ข้าวสารและนม ให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ออกเยี่ยมนักเรียน เพื่อมอ…

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัํยมศึกษา/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน…

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยกา…