Menu Close

วันจันทร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาพิเศษ 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอสูงเนิน ครั้งที่10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอสูงเนิน ชั้น2 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานการประชุม

วันจันทร์ ที่ 3 เดือน ตุล…

นายวิกสิต เลิศไธสง หัวหน้าหน่วยบริการสีดา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสีดา

นายวิกสิต เลิศไธสง หัวหน้…

นางสาวศิริพร เจิมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนางเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและ กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน…

นายอภิทักษ์ ขอเสริมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน…

นางสาวเกษร บุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน …

นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน …