สืบค้นข้อมูล วุฒิบัตร/เกียรติบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราชโมเดล (KORAT Model)
รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (อบรมผ่านระบบออนไลน์)