ระบบจัดเก็บใบความรู้ ใบงาน วีดีโอการสอน

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคลังในการแชร์แลกเปลี่ยน รวบรวมใบงาน ใบความรู้ วีดีโอการสอน ของครู และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในการร่วมกันพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ